Algemene Voorwaarden

1. OVER MARLOES TEN KATE

1.1 De bedrijfsnaam ‘Marloes ten Kate’ heeft het volgende KvK-nummer: 675836872.

TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die zijn opgesteld onder de handelsnaam ‘Marloes ten Kate’.

2.2 Afwijkingen zijn alleen bindend als Marloes ten Kate dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Marloes ten Kate behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de Klant kenbaar worden gemaakt.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Offertes van Marloes ten Kate zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Marloes ten Kate dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal Marloes ten Kate deze naar beste kunnen uitvoeren.

3.3 Een eventueel tussen Marloes ten Kate en de Klant overeengekomen termijn voor levering is een streeftermijn. De enkele overschrijding daarvan brengt Marloes ten Kate niet in verzuim.

3.4 De Klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden door Marloes ten Kate zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de Klant alle kosten die daaruit ontstaan voor zijn rekening zal nemen. Indien door vertraging meerwerk ontstaat zal Marloes ten Kate deze doorberekenen aan de Klant.

3.5 Alle wijzigingen in aangenomen werk, ongeacht de achtergrond van deze wijziging, worden beschouwd als meerwerk (indien deze wijzigingen tot meer werk leiden). De kosten in verband met meerwerk zullen worden doorberekend aan de Klant.

4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

4.1 De Klant garandeert dat zij aan Marloes ten Kate voorafgaand aan de uitvoering van de Ervaring en met inachtneming van een redelijk termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die Marloes ten Kate nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Indien de Klant in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de opdracht, zal de Klant Marloes ten Kate daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de opdracht aan te passen.

4.2 De Klant dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de adequate faciliteiten zodat alle partijen het maximale uit de Ervaring kunnen halen. De Klant garandeert dat deze faciliteiten voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan een online ontmoetingsplek (indien het gaat om een digitale Ervaring), geluidsapparatuur, microfoon, audiovisuele faciliteiten, scherm, beamer, katheder, licht en een podium.

4.3 Indien Marloes ten Kate zelf andere of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze automatisch van toepassing.

4.4 De Klant is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van Marloes ten Kate die door de Klant worden beheerd in het kader van het Evenement.

4.5 Marloes ten Kate kan ook zelf faciliteiten ter beschikking stellen (bijv. het regelen van een Zoom-url) in welk geval de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, gebruik zal maken van deze faciliteiten.

4.6 De Klant zal niet zonder voorafgaande toestemming van Marloes ten Kate het Evenement verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins.

4.7 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement Marloes ten Kate informeren over het aantal personen dat het Evenement zal bijwonen. Bij overschrijding kan Marloes ten Kate nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement.

4.8 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement Marloes ten Kate informeren over de zaalopstelling gedurende de bijdrage van Marloes ten Kate. Indien niet vermeld, kan Marloes ten Kate nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement en is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade.

5. UITVOERING DOOR DERDEN

5.1 Marloes ten Kate is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. Marloes ten Kate is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant over te dragen aan een derde.

5.2 Indien de Klant rechten en/of plichten voortvloeiend uit het Evenement wil overdragen aan een derde, dient de Klant voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Marloes ten Kate.

5.3 Marloes ten Kate is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van artikel 10.

6. VERGOEDING EN WIJZE VAN BETALING

6.1 De prijzen op de offerte zijn indicatief. Indien tussen Marloes ten Kate en de Klant een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen voor partijen bindend. De prijzen zijn exclusief out-of-pocket expenses, omzetbelasting (BTW), vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 De Klant zal de door Marloes ten Kate gezonden facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

6.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd.

6.4 Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de Klant naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500.

7. VERGOEDING IN GEVAL VAN ANNULERING

7.1 Zodra een boeking is gedaan zal Marloes ten Kate tijd reserveren voor deze dienst. Als deze wordt geannuleerd dan zal Marloes ten Kate annuleringskosten in rekening brengen. Hiervoor worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd:

Tot 6 weken vooraf is de boeking kosteloos te annuleren.
Daarna worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

  • Van 6 weken tot 4 weken vooraf: 25% van de overeengekomen som;
  • Van 4 weken tot 2 weken vooraf: 50% van de overeengekomen som;
  • Van 2 weken tot 1 week vooraf: 75% van de overeengekomen som;

Binnen een week voorafgaand aan de training of event: het totale bedrag wordt in rekening gebracht.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Marloes ten Kate behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verleende diensten, afbeeldingen, modellen en andere zaken die intellectueel worden beschermd. De Klant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde diensten door Marloes ten Kate zijn geproduceerd en dat Marloes ten Kate zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden.

8.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van het materiaal dat Marloes ten Kate ter beschikking stelt in het kader van deze overeenkomst zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal de Klant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van Marloes ten Kate om daarnaast de geleden schade te verhalen op de Klant.

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Aan Marloes ten Kate komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de Klant, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

9.2 Marloes ten Kate kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien:

(a) de Klant surseance van betaling aanvraagt;
(b) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd;
(c) de Klant zelf faillissement aanvraagt;
(d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing wordt verklaard;
(e) de Klant een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt;
(f) de Klant onder curatele wordt gesteld; of
(g) de Klant Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf stillegt, liquideert en/of verkoopt

Marloes ten Kate zal wegens een beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Vergoedingen die Marloes ten Kate vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.

9.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien Marloes ten Kate na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Marloes ten Kate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van Marloes ten Kate voortvloeit uit dit artikel.

10.2 Aansprakelijkheid van Marloes ten Kate wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Marloes ten Kate onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van Marloes ten Kate, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Marloes ten Kate een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en Marloes ten Kate ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is Marloes ten Kate aansprakelijk voor indirecte schade.

10.3 De totale aansprakelijkheid van Marloes ten Kate wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door Marloes ten Kate in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

10.4 Aansprakelijkheid van Marloes ten Kate voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

11.1 Marloes ten Kate behoudt het recht de overeengekomen werkzaamheden te veranderen, te verplaatsen of op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen en niet bekend waren tijdens het sluiten van de overeenkomst, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
In dat geval worden alleen de gemaakte uren in rekening gebracht. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen de voorbereidingstijd wordt gefactureerd aan de Klant.

11.2 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij Marloes ten Kate verhinderd is, zullen Marloes ten Kate en de Klant in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen kunnen in dit verband besluiten het event te verplaatsen of een door Marloes ten Kate voorgedragen vervanger in de plaats te laten treden van Marloes ten Kate in welk geval ook een prijsaanpassing op grond van artikel 3.5 besproken zal worden.

11.3 Bij onvoorziene omstandigheden kan gedacht worden aan een noodgeval, ziekte, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theateroptreden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het event onmogelijk maken.

11.4 Indien de Klant schade lijdt ten gevolge van een verhindering, is Marloes ten Kate niet aansprakelijk.

12. VERVALTERMIJN

12.1 Elke vordering van de Klant jegens Marloes ten Kate vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.

12.2 De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen Marloes ten Kate en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 De geschillen die tussen Marloes ten Kate en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Marloes ten Kate met de Klant gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van Marloes ten Kate om te dagvaarden in een andere plaats.